Podmienky využívania služieb serveru novebyvanie.net

1. www.novebyvanie.net je stránka, ktorú prevádzkuje fyzická osoba SK TREND s.r.o.

2. Stránky zverejňujú a vyhľadávajú ponuky a dopyty tovaru, služieb podnikateľských subjektov.
Pri vložení ponuky sa vyžadujú nasledujúce údaje:
Názov firmy, jej činnosť, kontakt, odkaz na web stránku ak ju inzerujúca spoločnosť má zriadenú.

Ponuky sa denne kontrolujú administrátorom.

3. Uverejnenie ponuky je užívateľom poskytované zadarmo na úrovni základného profilu. Výnimku tvorí spoplatnenie ponuky v jednotlivých sekciách a doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, napr. SEO optimalizácia, zaradenie do sekcii „ 100 % garancia spokojnosti“ a reklama na hlavných stránkach, neobmedzená fotogaléria a iné
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami novebyvanie.net alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam novebyvanie.net

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po neobmedzenú dobu prevádzky portálu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 10.

7. Užívateľ si je sám zodpovedný za zadanú ponuku.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi ponukou a dopytom a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb nove byvanie.net . Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb novebyvanie.net alebo
v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.

14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré ponúka.

15. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

16. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.