TOP 5 eko budov na Slo­ven­sku, v kto­rých je radosť pra­co­vať

Práve v súvis­losti s budo­vami sa čoraz čas­tej­šie sklo­ňujú slová ako eko­lo­gická, udr­ža­teľná, ener­ge­ticky pasívna či níz­ko­ener­ge­tická budova. Hovo­ríme tu o zele­ných budo­vách, teda o budo­vách ohľa­du­pl­ných k život­nému pro­stre­diu, ktoré efek­tívne využí­vajú ener­gie a prí­rodné zdroje, a ktoré dbajú na zdra­vie ľudí, ktorí v nich žijú a pra­cujú. Nie je to len o úspore ener­gie a šetr­nosti k život­nému pro­stre­diu, ale aj o šetr­nosti k ľud­skému zdra­viu. A nie­koľko takých náj­deš aj na Slo­ven­sku. Pre­svedč sa sám. Tu je top 5 eco­bu­dov na Slo­ven­sku, ktoré svo­jím zamest­nan­com posky­tujú zdrav­šie a kva­lit­nej­šie pra­covné pro­stre­die.

Viac TU: http://www.startitup.sk/top-5-eko-budov-slovensku-ktorych-radost-pracovat/