Kon­cept futu­ris­tic­kej chlad­ničky s poly­mé­ro­vým gélom

Yuriy Dmit­riev, ruský dizaj­nér, bol fina­lis­tom v súťaži Elect­ro­lux Design Lab, ktorá vyzýva súťa­žia­cich, aby pre­mýš­ľali doslova v kon­cepte budúc­nosti. Mladý dizaj­nér pri­šiel s myš­lien­kou, ktorá ti možno príde ako zo sci-fi filmu. Jeho pre­vratná chlad­nička Bio Robot Ref­rid­ge­ra­tor využíva špe­ciálny gél, ktorý ti jedlo v chlad­ničke udrží a schladí. Prak­ticky kla­sická chlad­nička. Ibaže na úplne iný prin­cíp.

Všetci vieme, ako vyzerá bežná chlad­nička v kaž­dej domác­nosti. Bez ohľadu na značku, veľ­kosť alebo vek, každá chlad­nička má dvierka, ktoré otvo­ríš, jedlo či nápoj sem vlo­žíš, dvierka zavrieš a tvoj tovar sa začne chla­diť. Poznáme, však? Toto chla­diace zaria­de­nie pri­tom údajne spot­re­búva asi 8% cel­ko­vej ener­gie bež­nej domác­nosti.

 

Dmit­rie­vov prin­cíp fun­guje na základe inej „tech­no­ló­gie“. Jeho nápad spo­číva v podobe bio­po­ly­mé­ro­vého gélu, ktorý nemá žiadnu vôňu, a ktorý sa nelepí. Vyzerá to dokonca tak, že môžeme zabud­núť na kla­sické dvierka. Alebo aké­koľ­vek dvierka. Potra­viny jed­no­du­cho doslova vlo­žíš do pries­toru s týmto nele­pi­vým gélom, a ten vykoná rov­nakú prácu ako dnešné chlad­ničky. Dmit­riev vysvet­ľuje, že vyžíva bio roboty, ktoré sa v ňom nachá­dzajú a využí­vajú lumi­nis­cen­ciu – svetlo vzni­ka­júce pri níz­kych tep­lo­tách, na to, aby naše potra­viny ucho­vali čerstvé.

pokračovanie TU:http://www.startitup.sk/koncept-futuristickej-chladnicky-polymerovym-gelom/