Zuzana Rudy­ová – Slo­venka, ktorá dáva kera­mike život

Vieš si pred­sta­viť, že by neexis­to­vala kera­mika? V dneš­nom svete ubudlo ľudí pra­cu­jú­cich s hli­nou, ale môžeme byť vďační za tých, ktorí na ňu neza­budli, dokonca z nej vytvá­rajú nád­herné kúsky. Jed­nou z týchto ľudí je Zuzana Rudy­ová.

 

Zuzka pre­zraď nám, kde a ako začala tvoja cesta k ume­niu?

V det­stve. Moji rodi­čia sú tvo­riví ľudia a viedli k tomu aj nás, svoje deti. Veľa som ako malá kres­lila, maľo­vala. Ku kera­mike som sa dostala až neskôr v dospe­losti. Pri­dala som sa ku sku­pine ľudí, ktorí sa jej veno­vali a neskôr som pokra­čo­vala samos­tatne. Práca s hli­nou ma veľmi chy­tila a baví ma stále viac.

 

Tvoje štú­dium bolo zame­rané na ume­nie alebo si sa najprv chcela vybrať iným sme­rom?

Viac TU:

http://www.startitup.sk/zuzana-rudyova-slovenka-ktora-dava-keramike-zivot/