Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Aby teda bola nehnuteľnosť „spoločná“, manželia si ju musia kúpiť po uzatvorení manželstva. V takom prípade sa na liste vlastníctva označuje podiel u každého z manželov v pomere 1/1. Tento podiel však nevyjadruje, že každý z manželov vlastní celú nehnuteľnosť ako vec, ale pomer ich práv a povinností k takejto veci. Kúpa nehnuteľnosti v manželstve vyžaduje podpis oboch manželov na kúpnej zmluve – obaja manželia musia súhlasiť s uzatvorením zmluvy, a to slobodne, vážne a bez omylu. Tento úkon totiž nemožno označiť za tzv. bežný – podľa Občianskeho zákonníka v bežných veciach rozhoduje každý z manželov samostatne, v ostatných rozhodujú spoločne. Ak by tomu pri kúpe nehnuteľnosti tak nebolo, takýto úkon by bol neplatný.

V niektorých prípadoch, okrem vyššie spomenutých, však môže nehnuteľnosť patriť iba jednému z manželov, a to napriek tomu, že bola zakúpená po uzatvorení manželstva. Jedná sa o prípady, ak jeden z manželov začal podnikať, za účelom podnikania kúpil nehnuteľnosť, a súd BSM zrušil.

Pokiaľ dôjde k rozvodu manželstva (prípadne k zániku BSM, ale manželstvo naďalej trvá), BSM je potrebné vyporiadať. Zákon pozná dve cesty – buď sa manželia dohodnú a navzájom si o vyporiadaní vydajú potvrdenie (v písomnej forme) alebo vyporiadanie vykoná súd. Pokiaľ však k vyporiadaniu nedôjde do 3 rokov od zániku BSM, hoci bol návrh na vyporiadanie podaný na súd, pri nehnuteľnostiach platí toto pravidlo: nehnuteľnosti budú v podielovom spoluvlastníctve, pričom podiely oboch manželov (príp., bývalých manželov) budú rovnaké, t.j. na liste vlastníctva budú zapísané v pomere ½.