Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva „OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV“ podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa § 58 ods. 1 zákona pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

 

 

 

 

 

Podľa § 58 ods. 2 zákona pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.

§ 58 nie je určený pre výrobcu obalov, t.z. ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov nepodáva výrobca obalov definovaný v § 52 ods. 11 zákona. Pôvodca odpadov z obalov podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona je ten, kto v rámci svojej činnosti nakupuje v SR výrobky balené v obaloch a tieto po spotrebe ostávajú v jeho prevádzke ako odpad z obalov, tzv. priemyselné odpady z obalov.

Ohlásenie nie je potrebné podávať vtedy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z obalov bol odovzdaný do zariadenia na zneškodnenie – nenastal materiálový tok.

Ohlásenie o materiálovom toku podá až v momente jeho odovzdania osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo zariadeniu na zhodnocovanie odpadov z obalov.
Ak pôvodca odpadu z obalov odovzdal odpad z obalov osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov a nie sú mu poskytnuté v čase odovzdania odpadov z obalov ďalšie informácie o nakladaní s odpadom z obalov, ohlásenie podáva bez uvedenia zariadenia na zhodnocovanie.

Ohlásenie musí podať v stanovenej lehote a to do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. V zmysle § 14 ods. 1 písm. h) zákona písomne požiada osobu oprávnenú na zber o doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúcimi spôsob nakladania s odpadom, ktorý je v tomto prípade odovzdanie odpadu z obalov do zariadenia na zhodnocovanie niektorou z činností R1 až R11. Po získaní informácie o zariadení na zhodnocovanie podá pôvodca odpadu z obalov doplňujúce ohlásenie k ohláseniu za mesiac, za ktorý sa ohlásenie podalo. Za množstvá odpadov z obalov, ktoré boli zneškodnené sa takéto doplňujúce ohlásenie nepodáva.

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV
Pôvodca odpadu z obalov
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Prvé miesto zberu odpadov z obalov
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Uvádza sa osoba oprávnená na zber, ktorej bol odpad z obalov odovzdaný od pôvodcu odpadov z obalov.
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia.

Číslo registrácie/rozhodnutia – uvedie sa číslo registrácie podľa § 98 zákona alebo číslo rozhodnutia udeleného súhlasu podľa § 97 zákona.
Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti.
Zariadenie na zhodnocovanie
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 alebo prvého zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 – R11
Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti.

Údaje o odpade z obalov
Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Hmotnosť – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov v tonách.
Kód nakladania – uvedie sa kód R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona. Kód nakladania sa vzťahuje na zariadenie na zhodnocovanie, v ktorom bol odpad z obalov zhodnotený. Uvádza sa kód činnosti R1 až R11, iný kód nakladania nie je možné uviesť. Ak nie je v čase odovzdania odpadu z obalov známe zariadenie na zhodnocovanie odpadov, kód sa neuvádza.

Časové obdobie – uvedie sa časové obdobie, za ktoré sa podáva ohlásenie. Uvedie sa mesiac, v ktorom bol odpad z obalov odovzdaný osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo priamo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Vystavil – uvedie sa meno a priezvisko zodpovednej osoby pôvodcu odpadov z obalov.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.