Recyklácia stavebných odpadov a ich využitie vo verejnom obstarávaní

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 562/2015k Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 zo dňa 14. októbra 2015 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) všeobecné metodické usmernenie k recyklácii stavebných odpadov a ich využívaniu (ďalej len „metodické usmernenie“). Toto usmernenie bolo vydané dňa 23. 3. 2016 pod číslo 1/2016 a týka sa ustanovení § 42 a § 44 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Jedným z hlavných cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 je zmeniť spôsob nakladania s odpadmi so zámerom ich recyklácie a trvalo udržateľného využívania. Na základe toho je potrebné pri zákazkách na stavebné práce financovaných z verejných zdrojov využívať upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiálya výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo energeticky)za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné výrobkypripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo vedľajších produktov výroby a túto požiadavku zahrnúť aj do podmienok verejného obstarávania.

Nový zákon o verejnom obstarávaní účinný od 18. apríla 2016 umožňuje osobám realizujúcim verejné obstarávanie uplatňovať v určitých štádiách environmentálne hľadiská. Ide napríklad o:

- štádium opisu predmetu zákazky pri vymedzení minimálnych požiadaviek na predmet zákazy,

- štádium hodnotenia ponúk na základe stanovených kritérií alebo

- podmienky v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy.

Zákon tak osobám zadávajúcim zákazku vytvára legislatívny priestor a predpoklady na uplatňovanie požiadaviek, ktoré si vyžiadal vyššie spomenutý program odpadového hospodárstva. Ako konkrétny príklad možno na základe metodického usmernenia uviesť požiadavkyna spätné použite upraveného stavebného odpadu, resp. upraveného odpadu z demoláciípri realizácii na to vhodných stavebných konštrukcií, ak tieto zároveň spĺňajú funkčnéa technické požiadavky do podmienok zadávania zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Nakoľko je projektová dokumentácia súčasťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu (súťažných podkladov), uskutočnenie samotných stavebných prác je ňou zásadne ovplyvnené. Ako ďalší konkrétny príklad možno uviesť zaradenie rozsahu či množstvarecyklovaných stavebných odpadovdo hodnotiacich kritérií. Ponuky sa totiž podľa ustanovenia §44 ods. 3 zákona vyhodnocujú aj na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu. Ak sa osoba vyhlasujúca zákazku rozhodne túto podmienku zahrnúť do osobitných podmienok zmluvy, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť v oznámení o vyhláseníverejného obstarávania (oznámení použitom ako výzva na súťaž) alebo v súťažnýchpodkladoch, pričom sa v danej súvislosti uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plneniezmluvy.