Práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Vlastnícke právo každého je chránené Ústavou Slovenskej republiky. Vlastniť možno tak vec, právo ako inú majetkovú hodnotu. Pri vyslovení pojmu „vlastnícke právo“ si najčastejšie predstavíme právo k nejakej veci. Byt, prípadne nebytový priestor za v právnej teórii za vec v pravom zmysle slova nepovažuje, napriek tomu k takému objektu možno mať vlastnícke právo.

Obsahom vlastníckeho práva je v prvom rade právo vec užívať a požívať jej plody a úžitky, právo vecou disponovať, právo vec držať ako aj právo ochrany pred akýmkoľvek neoprávneným zásahom do vlastníckeho práva. Spomínané základné práva vychádzajú z teórie občianskeho práva, pričom na ne reflektujú aj ustanovenia iných predpisov.

 

 

Z hľadiska práva vec užívať sa má na mysli nielen užívanie bytu, resp. nebytového priestoru priamo vlastníkom či členmi jeho rodiny. Toto právo v sebe zahŕňa užívanie úžitkovej hodnoty bytu (prípadne nebytového priestoru) aj inej osobe, napríklad nájomníkovi na základe nájomnej zmluvy, a to či už fyzickej alebo právnickej osobe. Tá by mala byť písomná. Ak sa písomne neuzatvorí, mala by sa o jej uzatvorení spísať zápisnica. V prípade bytov a nebytových priestorov totiž Občiansky zákonník požíva prísnejší režim, a to nielen pokiaľ ide o nájom.  

Vlastník bytu ako aj nebytového priestoru má tiež právo vecou disponovať. Tým sa má na mysli prevod vlastníckeho práva, či už v podobe darovania bytu, jeho predaja či jeho zahrnutia do závetu pre prípad smrti vlastníka.

Vlastník má tiež právo zaťažiť svoj byt či už záložným právom alebo vecným bremenom. Zaťaženie záložným právom sa realizuje najčastejšie vtedy, ak má sám vlastník dlh, prípadne ak kupuje nehnuteľnosť na úver. Práve k tejto nehnuteľnosti možno zriadiť záložné právo. Zaťaženie však môže mať povahu vecného bremena. V prípade bytov je to najčastejšie právo doživotného bývania. Tak záložné právo ako aj vecné bremeno vzniká zápisom v katastri nehnuteľností. Zriaďuje sa napríklad zmluvou, pričom reálny vznik je až vyznačením v katastri, na príslušnom liste vlastníctva.

Medzi práva vlastníkov či už bytov alebo nebytových priestorov patria aj práva zúčastňovať sa rozhodovania ohľadom spoločných priestorov ako aj správy, údržby či opráv bytového domu. Práva všetkých vlastníkov sú rovnaké, bez ohľadu na veľkosť bytu či nebytového priestoru (rovnaké práva pri rozhodovaní má tak vlastník jednoizbového bytu ako vlastník bytu štvorizbového).