Pripojenie budovy na inžinierske siete

Pre výstavbu rodinného domu, či inej stavby nie je dôležitý len pekný, veľký pozemok s dobrou polohou, ale i jeho pripojenie na kompletné inžinierske siete. Preto je nevyhnutné vybudovanie vhodnej prípojky, vďaka ktorej sa budú môcť napojiť príslušné siete. Tieto práce sa musia uskutočniť ešte pred výstavbou rodinného domu, nakoľko k nim patrí búranie, kopanie terénu a množstvo neporiadku na pozemku. Ak by ste realizáciu pripojenia na inžinierske siete nechali na koniec realizácie stavby, celý priebeh by to absolútne skomplikovalo.

 

 

Budovanie prípojky na kanalizáciu

Realizácia kanalizačnej prípojky patrí medzi komplikovanejším postupom. Byrokracia nám dnes neuľahčuje a nebude tomu tak ani v tomto prípade. Nevyhnutné je poslať požiadavku na vyjadrenie pre príslušnú vodohospodársku spoločnosť. V niektorých prípadoch, napríklad pre výstavbe chaty, či chalupy sa musí zakresliť verejná kanalizácia i do katastrálnej mapy. K žiadosti sa musí priložiť i majetková podstata a miesto prípojky. Celú žiadosť o umožnenie pripojenia musí schváliť prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Pokiaľ by sa verejnou kanalizáciou nepodarilo splniť nároky na čistiarne odpadových vôd, existuje možnosť výstavby domácej čističky. Výstavbu domácej čističky posudzuje orgán štátnej správy a to podľa viacerých kritérií. Pokiaľ však chcete len malú, samostatnú čističku, toto posúdenie nie je potrebné.

Realizácia vodovodnej prípojky

Budovanie vodovodnej prípojky má zmysel, len ak nemáte možnosť pripojiť sa na verejný vodovod. Verejný vodovod vám totoiž ponúka čistejšiu vodu a je pravidelnú dodávku. Vodovodná prípojka je teda nevyhnutná len pri výstavbe chalúp alebo domov na samotách. Vlastníkovi vodovodu, na ktorý bude prípojky umiestnená musíte predložiť žiadosť. Vlastník vodovodu musí vašu žiadosť odobriť zmluvou. Až potom sa môže začať s pripojením.

Plynová prípojka

Plynovú prípojku z technických a najmä bezpečnostných dôvodov realizuje dodávateľ plynu, pričom náklady na jej zriadenie sú hradené objednávateľom. Budúci vlastník prípojky je však zodpovedný za jej následnú údržbu, opravy i bezpečnostnú manipuláciu. Pri návrhu trasy plynovodnej prípojky sa berú do úvahy priestorové a geologické podmienky, typ terénu a jeho členitosť či použitý materiál.

Pripojenie elektriny

V dnešnej digitálne dobe si už málokto vie predstaviť život bez elektriny. Tú nám do domu pripája distribučná spoločnosť. Spoločnosť musíte kontaktovať so žiadosťou o pripojenie, tá vám behom mesiaca pošle vyjadrenie, na základe ktorého sa môže vytvoriť projekt pripojekt pripojenia a následne realizácia prípojky.

Pevná telefónna sieť a televízny signál

Dnes sa už síce najviac využívajú mobili a inteligentné telefóny, tie vám však napríklad fax nenahradia. Ak máte doma home-office nemala by vám chýbať ani pevná linka. Zavedenie telefónnej siete a televízneho signálu funguje na podobnom princípe ako pripojenie elektriny. Po kontakte s vami vybranými spoločnosťami sa prehodnotí pripojenie, dohodne sa cena a po podpise zmluvy sa prechádza k realizácii pripojenia.

Najjednoduchší spôsob, ako si zabezpečiť všetko potrebné pre napojenie domu na verejné siete, je zadanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí už pri projekte rodinného domu. Autor projektu domu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok a tí si sami zistia možnosti danej lokality. Ušetríte tým čas aj peniaze. Súhlasné stanovisko jednotlivých správcov sietí slúži aj ako podklad na stavebné povolenie. Pri realizácii stavebných prípojok sa určite oplatí obrátiť na špecializovanú firmu. Nielenže zabezpečí prípravu na napojenie na verejné zdroje podľa predpísaných noriem, ale disponuje aj kontaktmi na revíznych technikov, ktorí vám musia dať revíznu správu na odborné zapojenie.