Zmenu trvalého bydliska by ste mali oznámiť

Nové trvalé bydlisko oznámte :

 Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni – Pokiaľ sa presťahujete na nové miesto, s oznámením tejto zmeny najskôr utekajte do oboch poisťovní. Aj sociálna aj zdravotná poisťovňa vyžaduje splnenie tejto povinnosti už do 8 dní, čo je pomerne krátky termín, ale vzhľadom na hroziace pokuty je lepšie ho dodržať.

 Zamestnávateľovi – Zamestnávateľ vedie Vaše základné údaje, na základe ktorých Vás okrem iného aj vypláca, takže oznámenie zmeny trvalého pobytu je v tomto prípade takisto potrebné. S tým súvisí aj ohlásenie zmeny adresy Sociálnej poisťovni, ktorú ohlasuje priamo Váš zamestnávateľ, čiže o jednu povinnosť máte menej.

 Daňovému úradu – Daňový úrad je ústretovejší a na nahlásenie zmeny Vám ponechá až 30 dní. Miestnu pobočku upovedomíte o zmene prostredníctvomŽiadosti o registráciu, ktorú stačí vyplniť a príslušný pracovník úradu Vám túto zmenu zaznačí do systému. K žiadosti ešte priložte Osvedčenie o registrácií, ktorá je povinným doplňujúcim dokumentom.

 Živnostenskému úradu – Živnostníci musia zmeny hlásiť aj Živnostenskému úradu, ktorý na tento krok počká 15 dní. Oznamovacia povinnosť vzniká v tomto prípade kvôli tomu, že trvalé bydlisko živnostníkov je väčšinou aj miestom podnikania, takže nariadenie oznámiť zmenu je pochopiteľné.

 Mestskému alebo obecnému úradu – Mestské a obecné úrady sú jediné, ktoré Vám na splnenie tohto kroku neukladajú žiadnu lehotu.Spôsobené to je tým, že vôbec nie ste povinnýzmenu trvalého bydliska oznamovať, čo Vám ušetrí vybavovačky, no nie vždy má tento krok výhody, preto je lepšie vybaviť si potrebné doklady do 30 dní od zmeny.

 So zmenou bydliska dochádza k viacerým zmenám, pretože služby rôznych inštitúcií začnete využívať v inej lokalite. Neohlásenie nového trvalého pobytu by mohlo byť prekážkou pri viacerých úradných úkonoch, čo by v konečnom dôsledku poškodilo Vám. Preto sa vybrané inštitúcie zhodujú na odporúčaní nahlásiť všetky zmeny súvisiace so zmenou trvalého pobytu.

 

Text : Róbert Bosák  pre  Reality Exkluzív.