Úloha znaleckého posudku pri transakciách s nehnuteľnosťami

Tí, ktorí sa v realitnej oblasti nepohybujú, nemusia mať poznatky o cenotvorbe, na základe čoho často dochádza k chybám pri stanovení ceny. Práve kvôli tomuto účelu sa vystavujú odborné znalecké posudky, vďaka ktorým budete poznať správnu hodnotu nehnuteľnosti a vyhnete sa prerábaniu pri predaji alebo preplácaniu pri kúpe. Poďme sa pozrieť na to najpodstatnejšie okolo znaleckých posudkov.

Kvalitne spracovaný posudok obsahuje :

–        základný popis posudzovanej nehnuteľnosti

–        informácie o technickom stave objektu 

–        údaje o príslušenstve objektu

–        informácie o príslušnom pozemku

–        priloženú fotodokumentáciu

K zhotoveniu posudku treba priložiť tieto dokumenty : 

1. List vlastníctva – Znalcovi treba doniesť originál dokumentu, nie kópiu. Takisto je potrebné, aby nepresiahol povolený limit 3-mesačnej platnosti.  

2. Nadobúdacie doklady – Pripravte si darovaciu, výmennú alebo kúpnu zmluvu, ktorou preukážete spôsob nadobudnutia posudzovaného majetku.

3. Výpis z katastrálnej mapy – Aj výpis sa považuje za platný iba v aktuálnom stave.

4. Pôdorys bytu – Pokiaľ sa nenachádza v zmluve, oslovte správcu bytového domu. Staršie bytovky ho nemusia mať, takže po zameraní ho treba dokresliť.

5. Projektová dokumentácia stavieb – Tá jepotrebná len pri posudzovaní rodinných domov.

6. Vek nehnuteľnosti – Tento doklad nepotrebujete, pokiaľ sa jedná o posudok pre pozemok.

Znalecké posudky sa vypracovávajú pre :

–        hypotekárne úvery

–        dedičské konanie

–        prevody vlastníckych práv

–        zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pri každej transakcii s nehnuteľnosťou ide o dosť veľkú sumu peňazí, preto je v záujme oboch zmluvných strán primerané stanovenie hodnoty daného objektu. To isté platí aj pri súdnych alebo bankových úkonoch, kde sa posudky vyžívajú takisto na nezávislé ohodnotenie daného objektu. Znalecký posudok zhotoví každý kvalifikovaný znalec, s ktorým sa dá dohodnúť aj na dodatkových službách. S cenou rátajte vždy podľa atraktivity lokality a výberu znalca.

Text : Róbert Bosák pre Reality Exkluzív